انتخاب وب سایت:

تعریف و اهداف

 

درادامه دوره کارشناسی مهندسی معماری که حصول کارآیی عمومی دراین رشته را هدف قرار می دهد، کارشناسی ارشد معماری بنحوی برنامه ریزی شده است که ارائه گرایش های تخصصی طراحی را امکانپذیر نماید. نیل به هدف فوق از طریق یک گروه 8 واحدی ازدروس تخصصی انتخابی و همچنین انعطاف برنامه در تعیین موضوع پروژه ها میسر شده است.

 

طول دوره آموزشی

 

طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی طراحی معماری طبق آئین نامه مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی میباشد.

 

واحدهای درسی

 

تعداد کل واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد معماری 32واحد بشرح ذیل میباشد.

 

1-2- دروس پایه (الزامی)

8 واحد

 

 

2-3- دروس تخصصی (انتخابی)

 8 واحد

(ازمیان 20واحد دروس مصوب)

 

3-3- پروژه های طراحی

 14 واحد

 

 

4-3- دروس اختیاری

2 واحد

 

 


جداول دروس

 

دروس پایه

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

145301

روش تحقیق معماری

2 واحد

34

 

145302

سیر اندیشه های معماری

2 واحد

34

 

145303

حکمت هنر اسلامی

2 واحد

34

 

145304

نظریه وروشهای طراحی

2 واحد

34

 


پروژه های طراحی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

145311

طرح معماری (1)

4

170

 

145312

طرح معماری (2)

4

170

 

145313

رساله وطرح نهایی

6

306

 


دروس تخصصی

 

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

 

 

حوزه فنی

 

 

 

145321

سازه های سنتی

2 واحد

51

 

145322

سازه های نو

2 واحد

51

 

145323

معماری همساز با اقلیم

2 واحد

51

 

 

روشهای پیشرفته ساخت

2 واحد

51

 

 

حوزه طراحی و مباحث نظری معماری

 

 

 

 

نظریه های مکاتباتی

2 واحد

51

 

145326

برنامه ریزی کالبدی معماری

2 واحد

51

 

 

تنظیم شرایط زمین

2 واحد

51

 

 

حوزه علوم انسانی

 

 

 

145328

روانشناسی محیط

2واحد

34

 

145329

حقوق معماری

2 واحد

34

 

 

مدیریت پروژه

2 واحد

34

 

               

دروس تخصصی رشته به میزان 8 واحد از میان دروس مندرج در این جدول انتخاب می گردد.

 


تعداد بازديد از اين صفحه : 336