اهداف

مأموریت و اهداف مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی به ترتیب در سه سطح منطقه ای، ملی و بین المللی در چشم انداز 10 ساله مد نظر است که به قرار زیر می باشند:     

1-     در سطح منطقه ای، افق مرکز برای اثرگذاری، همان افق گروه معماری است؛ یعنی جهت گیری به سمت تبدیل شدن به «قطب علمی معماری ایرانی، مناطق حاشیه کویر» که البته از «کاشان» و مناطق اطراف آغاز شده و متناسب با ظرفیتهای درونی مرکز و اعضا، توسعه می یابد.    

2-     در سطح ملی، افق مرکز زمینه سازی برای طراحی «الگوی اسلامی-ایرانی معماری» است. مفاهیمی همچون «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» یا «سبک معماری اسلامی-ایرانی» بیانگر این جهت گیری هستند.

3-     در سطح بین الملل جهت گیری به سمت تمدن سازی نوین اسلامی به نگاه به افق «مهدویت» و جامعه مهدوی است؛ مفاهیمی همچون «سبک زندگی مهدوی» و به تبع آن «سبک معماری/شهر مهدوی» نظرگاه نهایی را در این زمینه روشن می کنند.