کارشناسی ارشد

 

ردیف

عنوان درس

جنس سند

گزارش

نقشه

ماکت

1

حکمت هنر اسلامی 10    
2 نظریه و روشهای طراحی 7    
3 سازه های سنتی 14