رسالت

رسالت مرکز

مرکز اسناد معماری سه ماموریت زیر را در مورد اسناد معماری بر عهده دارد:
1- جمع آوری اسناد
2- نگهداری و حفظ اسناد
3- در دسترس قراردادن و نشر اسناد