کارشناسی

ردیف

عنوان درس

جنس سند

گزارش

نقشه

ماکت

1

پایان نامه کارشناسی

581

 

 

2

برداشت از بناهای تاریخی

120

150

9

3

مرمت و احیاء بناهای تاریخی

86

54

0

4

معماری اسلامی

143

0

0

5

معماری جهان

64

0

0

6

معماری معاصر

62

0

0

7

مبانی نظری مرمت

104

0

0

8

مبانی نظری معماری

51

0

0

9

روستا 1

100

0

0

10

روستا 2

24

36

0

11

هنرهای وابسته به معماری

17

0

0

12

طرح معماری "مطالعات طرح"

23

0

0

13

مقدمات طراحی "تجزیه و تحلیل بنا"

42

0

0

14

درک و بیان محیط

6

0

0

15

تحلیل فضاهای شهری

2

16

0

16

تنظیم شرایط محیط

3

0

0

17

مدیریت پروژه

23

0

0

18

طراحی فنی

29

35

0

19

عناصر و جزئیات ساختمانی

64

20

0

20

مصالح ساختمانی

121

0

0

21

مجموعه گزارش های کارگاه معماری سنتی

8

0

0