چشم انداز ۵ ساله

مرکز پژوهشی معماری و شهرسازی شرایط کنونی کشور را بعنوان «دهه پیشرفت و عدالت» پذیرفته و در صدد است نقش خود را در این زمینه به درستی ایفا کند. بنابراین مهمترین وظیفه کنونی مرکز در شرایط حاضر ایفای نقش برای شکل دهی به «الگوی اسلامی-ایرانی معماری» است و در این 10 سال جهت گیری های مرکز در هر دو مأموریت «تولید دانش و پرورش مهندسان معمار» به آن سمت و سو خواهد بود.
این ایفای نقش به روشهای زیر خواهد بود:

  • آموزش (بازنگری دروس و کل برنامه)
  • پژوهش
  • تولید مقاله، کتاب، گزارش پژوهشی
  • همایش منطقه ای و ملی و جهانی
  • سخنرانیها یا میزگردهای تخصصی میان رشته ای
  • شرکت در مسابقات یا همایشها؛ افراد از سوی مرکز مأموریت نشر ایده های مورد نظر مرکز را در اینگونه اجتماعها داشته باشند. نماینده مرکز و سخنگو و ناظر اندیشه ها و ارزشهای هدف مرکز پد.
  • برگزاری مسابقات یا همایشها
  • و ...