اعضا مرکز

رئیس مرکز: دکتر احمد دانایی نیا(شماره تلفن:55913175)
 


کارشناس مرکز: مهندس زهرا شریف فر (شماره تلفن:55913139)