اعضاء مرکز

 

مدیر گروه معماری:

دکتر مهدی ممتحن(شماره تلفن: 55913166)


کارشناس مرکز:

مهندس زهرا شریف فر (شماره تلفن:55913139)