دوره و کارگاههای برگزار شده

سال

برگزار کننده

معرفی

ردیف

دوره

1392

احمد نوذری

word

1

کارگاه

1391

 

کارگاه فن آوری نوین ساختمان

2

1391

 

کارگاه دوره آموزشی ممیزی انرژی در ساختمان

3

1394

خانم مهندس شکیبا

کارگاه ساخت رسمی بندی از هندسه تا عمل

4

1392

 

کارگاه بررسی و تحلیل سیستم های ساختمان درای وال

5

1393

دکتر هل فروش

کارگاه بایونیک و پارامتریک با رویکرد معماری بایونیک خانه موریانه

6

1396

خانم مهندس بیرشک

کارگاه فهم خانه ایرانی از مشاهده تا طراحی

7

1396

خانم دکتر خیر اندیش

کارگاه سنتی دیرینه در هندسه عملی؛ سطور گویای متون تاریخی عربی و فارسی

8

1397

خانم دکتر خیر اندیش

کارگاه دانش افزایی با عنوان روش پژوهشی و تاریخ علم

9